utenti online
SEI IN > VIVERE OSIMO > ATTUALITA'
comunicato stampa

Savì: Adè che hanne ventu, tutti volene la poltrona

3' di lettura
1463

Adè che hanne ventu, tutti volene la poltrona... ma lora , le poltrone enne poghe.. se \'ncumenzane a discore le faccenne se longheranne. C\'enne quelli che nun se contentane mai..  hanne piadu prima de le eleziò…ade chissà cusa volene.. nu je basta quelli de casa… la pusciò che ce se pole fa le case… nsomma tutti volene e gnisciu vole dà.

Arduino vede Savino che sta aspettando fuori della bottega del barbiere


\'R: \"Savì! Cu fai chi de fora?\"


S: \"Segonnu te uno che spetta fora dal barbieru cusa duvria fa? Sto spettennu che opre, me deu da taijà i capiji. Mi moije ha dittu che siccume nun c\'enne stada mai, staolta vole \'nda a vedè cume se fa il sinnigu nou sul cunsiju…c\'hai calche co che nun te vabe!?\"


\'R.: \"E na madosca!! Cusa i beudu la varighina? Te poli stufà a spettà.. oggi enne lunedì e i barbieri stanne chiusi Testò!\"


S.: \"Cume saria di, mi moije è gida da la parrucchiera.. allo pure questa starà chiusa?\"


\'R: \"No, la parrucchiera fadiga l\'in casa e opre quannu ije pare...\"


S: \"u capidu.. mezza giurnada \'ndada a puttana…fortuna che sta pioennu…opre l\'umbrella e \'ndamu a fa culaziò che so a digiù.. ma dimme pe \'nda a su cunsiju gna mettesse i pagni de la festa? ..mi moije e \'ndada li da Davidì a fasse il vestidu nou pe l\'uccasiò… gna rià prestu?.. a che ora opre?\"


\'R.: \"Allò, stamme a sentì, ancò nun se sa quannu se raduneranne.. adè che hanne ventu, tutti volene la poltrona.. ma lora , le poltrone enne poghe.. se \'ncumenzane a discore le faccenne se longheranne. Quella del campanile vole fa la vice sinniga e saria la prima donna che lu fa. Cull\'altri de le liste amighe volene \'rcoije multube pure se il grà è \'ndadu a fini in te la pula. Dopu c\'enne quelli che nun se contentane mai.. hanne piadu prima de le eleziò…ade chissà cusa volene.. nu je basta quelli de casa… la pusciò che ce se pole fa le case… nsomma tutti volene e gnisciu vole dà, hane dittu che lora hanne dattu. Su poru sinigu dangià cumenza a capì che le faccenne enne trobbide.. l\'unigu che sta bonu e zittu enne Gallina che de tutti quelli che stanne a discore saria quellu che ije spetteria de sta a sede commidu commidu. Dopu c\'enne la brugna del sinnigu che è caladu giò..cussu \'na olta adice che nun vole gnente che fadiga a gradise p\'el comune.. \'nantra olta che vole fa il direttore generale, il sinnigu nou dice che gna pagallu il giustu.. \'nsomma le faccenne nun enne a postu. Appena so il giornu te le fagu sapè, nun accada che te vesti cu i pagni de la festa e mancu che spetti li de fora, tantu i cristià ce saranne de siguru. Ce buccamu tutti.. sta tranquillu..Paga sa pizza che Ubaldina sta aspettà che la paghi…quanta ni piada?\"


S: \"quantu enne ?…. Eccuve sette euri… Adè però il vi lu paghi te.. Marcellu a messu ma un verdicchiu che te rincora..la pizza lu presa… tantu tu sentidu che talefenai a Giusti, Urelio e Cilè dicennuije de veni li la suceda uperaia.. adè te voiju vede a pagà \'l vì!!!! Te ringraziò pe le spiegaziò , \'ndamu che ecculi a cuss\'altri… Ci fattu casù, Ureliu,.. in te libbru de la battaija del porcu che ha disegnadu la bunanima de Medeu (Umberto Graciotti), Bucculì arsumija tuttu al sinnigu nou…chissà cusa vurrà di? Perché quelli de l\'Andreona volene le poltrone pure lora? U lettu sul bugiardò che se donca le suciedà nun trapannigane.. cusa vole di?\"


\'R: \"lassa perde… adè famu culaziò. A panza pina se discore meiju…..\'ndamu regà che enne prontu….\"Questo è un comunicato stampa pubblicato il 30-06-2009 alle 14:40 sul giornale del 30 giugno 2009 - 1463 letture