utenti online
SEI IN > VIVERE OSIMO > ATTUALITA'
comunicato stampa

Savì, e i primi comizi.... Enne stadi l\'in casa

5' di lettura
1254

...Lu stubbidu de mi nipote e cu la storna de mi moije, non solo hanne uffertu il ciambellottu, ma hanne pure calado giò un par de salami e \'na sfilza de salciccie………eccu vedi \'Rminiu, cume fenisce quannu voi esse demugratigu.... Si fii de \'na signora s\'erene magnadi tuttu e m\' hanne beudu pure la biretta che me lassu da na parte quannu il giuedì mi moije fa la crescia!

(S) lu sai \'Rminiu, me l\'eu \'mpaijada ma nun me lu saria mai cresu che pudea capidà. Mi moije, ier madina, m\'ha mannadu a cumprà il lieidu…. u vistu che mpastaa.. u pensadu \"farà calche ciambellottu pe Ureluiu che fenisce l\'anni.. \" \'nvece.. saranne stade le ottu e mezze.. Ureliu sgappa fora da la cambura tuttu \'rvestidu..


(Arduina) smoede che dee da rià la gente…


(S). la gente?.. e che gente ?..


(U) nonnu.. u \'nvidadu un po de vecinadi e calche amighu.. Giusti..il fiu de Peppì se mette su la lista e m\'ha dittu se je mprestau casa pe fa un discorsu..


(S) \'mbè!..a me cu mefrega.. iu nun ce voijiu a gnisciù… eppò cu discure chesa dì sci e no cume chiama..(lu solu pensadu perchè mi moije m\'ha lentadu \'nu sguardu che m\'ha bastadu) Pogu dopu ecchede che cumenza a rià la gente, saranne stadi na venticinquina.. dopu calche minudu ecchete a lu.. Giustì.. cu \'natri tre vestidi de neru. Le sedie l\'eane piade tutte lora e uiu me so duvudu mette a sede li la cassa de i pagni che sta li il curidore appuna bocchi. La riuniò se facea \'n\'t\'el gamazzì e siccume emu fattu la pista.. le salciccie, i salami, le lonze e i prosciutti spendulavane. Pe sicurezza però io l\'eu contadi…..


(U) Vi ringrazio di essere intervenuti a questa riunione che ha lo scopo di farvi conoscere le proposte del nostro amico Giustiniano per un nuovo governo della città. Penso che tutti lo conosciate e che gli darete il vostro sostegno. Lascio a lui la parola..


(G)….Buona sera a tutti e grazie per la numerosa adesione a questa iniziativa. Non sono qui a promettere ma sono qui per dirvi come intendo, se sarò eletto, guidare questa città che ultimamente ha intrapreso una strada perigliosa e litigiosa che non ha portato buoni frutti per la nostra comunità…..


(S)……. me so \'ndurmidu… quannu me so sveijadu u sentidu che uno che stacea cu Giustì che dicea


(invitato) lasciamolo dormire tanto non avrebbe capito niente… l\'importante è che voti per noi..


(S).. mezzu r\'ndurmidu, lu sentidu….u pezzu d\'un ciambottu. Iu al giornu fadigu e la sera so straccu!….


(I) calma .. calma .. nunnettu..


(S) nunnettu un mannigu!!!.. iu nun te so nonnu .. e se ceo un nipode stubbidu cumpagna a te l\'eo scancelladu da la casata.. su \'ndadu via.. li u fattu lu sbaiju più grannu.


(\'R) perché \'ndo si \'\'ndadu?


(S) su \'ndadi a durmì.. su \'ndadu.. ma de la, la riuniò cuntinuaa….nun solu cuntinuaa, ma cu lu stubbidu de mi nipote e cu la storna de mi moije, non solo hanne uffertu il ciambellottu, ma hanne pure calado giò un par de salami e \'na sfilza de salciccie………eccu vedi \'Rminiu cume fenisce quannu voi esse demugratigu.. su \'ndadu a durmì. Si fii de \'na signora s\'erene magnadi tuttu e m\' hanne beudu pure la biretta che me lassu da na parte quannu il giuedì mi moije fa la crescia. Quannu stammadina u pruadu a discore cu mi moije. Se nu sto attente buscu pure..


(A)… si sempre un cuntadì.. cu sa riuniò emu dattu \'mpurtanza a Ureliu e a la casada nostra.. quannu vinceremo giremo tutti sul comune diedru a la banda che sunerà pe l\'amigu nostro che girà su in te\'l cunsiu cumunale… sai un cuntadì e cuscì \'rmanerai!…. e po Giustì ha prumessu che se vegne metterà a Ureliu li li scole a fa il bidellu.. Pensi che su pustarellu nun vale chi du salami e le salcicce!!!! Befolcu!!!!!!


(S) enne \'ndada via scuderizzennu e sbattennu la porta de la cambura…...passanno davanti al camì u vistu la futugrafia del candidadu vicina a quellu de nonna, la lucetta facea luce a tutte e dò… ….su \'ndadu giò la stalla e me su messu a discore cu l\'agnellu.. sbelaa perché c\'ea fame e gnisciu l\'ea lassadu…..subbidu u pensadu che fra pogo è pasqua e stannu accuscì le faccenne me sa che nun so lu magnerò…


(\'R) fortuna che mi \'vvisadu.. se pertant\'è mi fiu se\'zzarda ha famme su pezzu lu scortigu cume un cunillu…\'ndamu che pe fatte passà l\'ingustia ce \'ndamu a fa culaziù.. prima però pasamu chi da Peppe che c\'ha le salciccie bone….


(S) .. va murì mazzadu.. ciambottu….nun ce viengu fa culaziò.. te possi struzzà!!!!!


LA PRIMA PUNTATA : La politica vista da... Savì! \'Un gallu solu canterà\'

LA SECONDA PUNTATA : Savì, un gallu solu canterà: \'Adè le faccenne s\'enne \'ntrecciade eppure multubè...\'

LA TERZA PUNTATA : Savì: Solu un gallu canterà... E si fusse \'na gallina?!

LA QUARTA PUNTATA : Savì: Solu un gallu canterà...anche il dottore la pensa così!

LA QUINTA PUNTATA : Savì e \'Rminiu alle prese con \'l sundaggiu: i conti non tornano...

LA SESTA PUNTATA : Savì e \'Rminiu: \'Parene tanti ma enne poghi...\'

LA SETTIMA PUNTATA : Savì e \'Rminiu: la cunfusiò enne tanta...ma qualco cumenza a quijà

L\'OTTAVA PUNTATA: Savì, \'Rminiu e la telefonata dell\'unureuleQuesto è un comunicato stampa pubblicato il 09-03-2009 alle 14:29 sul giornale del 09 marzo 2009 - 1254 letture